Lyrics
 • Jithe Bhi Hujan Bhale Ma Rahe Thi Yaad Raharki
 • 7 Lyrics
 • Total Downloads - 105
 • Kandase Shewa Tuhinji
 • 6 Lyrics
 • Total Downloads - 62
 • Kedi Pyari Aa Nane Ji Raharki
 • 6 Lyrics
 • Total Downloads - 73
 • Kedi Pyari Lage Thi Raharki Sain Sadhram Aayo Aa
 • 1 Lyrics
 • Total Downloads - 36
 • Kiyen Gun Gayan
 • 10 Lyrics
 • Total Downloads - 94