Lyrics
 • Hik Sacho Sain Huje Razi Poye Khatbi Ta Har Bazi
 • 9 Lyrics
 • Total Downloads - 187
 • Hum Raharki Vale Ke Deewane Hai
 • 10 Lyrics
 • Total Downloads - 15
 • Ihe Mela Naseeban Ja Athayi Mela Sache Sain Ja
 • 3 Lyrics
 • Total Downloads - 249
 • Jadahen Satram Sain Disando Aahyan Khush Thindo Aahyan
 • 5 Lyrics
 • Total Downloads - 107
 • Jahen Bi Japyo Aa Sacho Satram
 • 8 Lyrics
 • Total Downloads - 31